Primjena u terapiji

Digitalni logopedski set pokazao se korisnim u terapiji različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha. Standardno se koristi kod:

 • artikulacijskih i fonoloških poremećaja,
 • mucanja i brzopletosti (DAF – delay),
 • oštećenja sluha,
 • poremećaja slušnog procesiranja,
 • poremećaja glasa.

Digitalni logopedski set također se koristi (u kombinaciji s drugim terapijskim metodama) i kod:

 • teškoća čitanja (disleksija),
 • poremećaja pažnje i koncentracije (ADD i ADHD),
 • neurogenih poremećaja govora (dizartrija),
 • neurodegenerativnih bolesti (terapija glasa kod Parkinsonove bolesti),
 • kontrole glasnoće govora (pošteda glasa kod hiperkinetičkih disfonija).

Digitalni logopedski set može se koristiti i kod djece s drugim teškoćama komunikacije:

 • autizma,
 • mentalne retardacije,
 • cerebralne paralize.

Digitalni logopedski set ima 54 memorirana programa za rad:

30 glasovnih optimala za artikulacijske i fonološke poremećaje,
1 dodatni program za nevibrantan glas /R/ (dvostruki delay),
2 skupne optimale (za užu i širu skupinu sigmatizma),
2 programa za supstitucije frikativa i afrikata s glasovima T i D (tetizam),
4 programa za rad sa slušnim oštećenjima,
4 programa za poboljšanje razumljivosti govora (korisno kod ADHD, ADD, poremećaja slušnog procesiranja, teškoća učenja i disleksije), sličan princip rada kao Phonak ROGER,
3 programa za auditivnu stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama,
1 program za DAF – delay (mucanje, dizartrija, motorička afazija),
1 program za brzopletost (dvostruki delay),
2 program za generiranje ružičastog ili bijelog šuma, pomaže u dijagnosticiranju psihogene disfonije,
2 programa za isticanje sonornosti i voluminoznosti govora,
1 program za potiskivanje nazalnosti,
1 programa s direktnim D – kanalom.

Napredniji korisnici imaju na raspolaganju  dodatnih 20 preseta u kojima mogu kreirati dodatne programe za rad.

Ako želite više informacija ili nabaviti logopedski set – kontaktirajte nas!