Logopedska oprema

PRIMJENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA U TERAPIJI

POREMEĆAJI GLASA

Set je pogodan za sve vježbe fonacije zbog mogućnosti vizualiziranja glasa pomoću FFT analizatora. FFT prikaz pomaže pri vježbama fonacije (uočava se stabilna/nestabilna fonacija), kod impostiranja glasa (visina glasa), uočava se prisutnost šuma u glasu (disfonije) kao i tremor glasa.Kod hiperkinetičkih disfonija (djeca i odrasli), pomoću fonometra se uvježbava kontrola glasnoće (pošteda glasa).

MUCANJE

Za mucanje se koristi DAF u kombinaciji s odgovarajućim frekvencijskim ”sjenčanjem” govora i dinamičkim procesiranjem govornog zvuka. DAF se može koristiti u kombinaciji s bilo kojim drugim programom u logopedskom setu. Time je omogućena istovremena paralelna terapija (npr. mucanja u kombinaciji s dislalijom). Osim toga DAF se može koristiti i kod dizartrije (ili motoričke afazije) za blago smirivanje govorne motorike.Kod mucanja je vrlo korisno koristiti i vizualni prikaz kod vježbi fonacije ili impostiranja glasa a za to se koristi RTA.Opcija delay-efekta može se u svakom trenutku aktivirati ili isključiti uz bilo koji program, kao što se parametri kašnjenja signala također mogu i memorirati uz bilo koji program. Delay-efekt može se generirati kao mono signal (identičan efekt na oba uha), zatim kao stereo signal (različiti spektri i vremena kašnjenja odvojeno za lijevi i desni kanal) te efekt dvostrukog kašnjenja koje se može istovremeno pojavljivati na oba kanala ili odvojeno kašnjenje za svaki kanal.

OŠTEĆENJA SLUHA

Set ima gotove pripremljene aplikacije za vježbe slušanja kod oštećenja sluha. Na raspolaganju su 4 programa koji se standardno koriste u većini slušnih aparata. Prednost ovih programa je u binauralnom slušanju (vrlo rijetko osobe koriste dva slušna aparata) te u dodatnom dinamičkom i frekvencijskom procesiranju zvuka što omogućava bolju razumljivost.

TEŠKOĆE PAŽNJE I KONCENTRACIJE

Primjenom selektivnog filtriranja i dinamičkog procesiranja zvuka poboljšava se usmjerenost pažnje na auditivne stimulacije. Ovako obrađen zvuk olakšava i poboljšava fokusiranost pažnje na govorne zvukove što je vrlo korisno u terapiji kod djece s ADD i ADHD.

POREMEĆAJI SLUŠNOG PROCESIRANJA

Logopedski set ima četiri programa za poboljšanje razumljivosti govora koji se koriste kod poremećaja slušnog procesiranja (auditory processing disorders).Kod djece s poremećajem slušnog procesiranja prisutne su teškoće u jezičnom izražavanju i razumijevanju, poteškoće slušanja ili usmjeravanja pažnje na sugovornika u bučnom okruženju, teškoće u slijeđenju dužih verbalnih uputa, slabo memoriranje verbalno prezentiranih informacija i niz drugih problema tijekom školvanja.

TEŠKOĆE ČITANJA

Programi za optimalnu razumljivost govora u kombinaciji s kratkim zadržavanjem audio signala (delay do 50 ms) omogućavaju učeniku s disleksijom pojačanu auditivnu autokontrolu čitanja i olakšavaju uočavanje grešaka u čitanju.

ARTIKULACIJSKI I FONOLOŠKI POREMEĆAJI

Logopedski set ima gotove memorirane optimale glasova pogodne terapiji artikulacijskih i fonoloških poremećaja. Pri tome se koristi diskontinuirano filtriranje koje se danas koristi u svim tehnologijama namijenjenim govornoj komunikaciji (od telefonije do slušnih pomagala).

TEŠKOĆE UČENJA

Česti uzrok teškoćama učenja je upravo loše slušno procesiranje (iako je sluh potpuno uredan). Terapijom uklanjanjem teškoća slušnog procesiranja razvijaju se sposobnosti u jezičnom razumijevanju i izražavanju, poboljšava memorija a time se omogućuje bolje učenje.