Logopedska oprema

PRIMJENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA U TERAPIJI

POREMEĆAJI GLASA

Set je pogodan za sve vježbe fonacije zbog mogućnosti vizualiziranja FFT spektra glasa u realnom vremenu. FFT prikaz pomaže pri vježbama fonacije (uočava se stabilna/nestabilna fonacija). Dodatni mjerni mikrofon sastavni je dio logopedskog seta i omogućava očitavanje glasnoće (SPL dB) što je korisno kod terapija hiperkinetičkih disfonija (djeca i odrasli), kao i kod Lee Silverman terapije glasa kod osoba s Parkinsonovom bolesti.

Zahvaljujući povezanosti DLS-a s računalom, mogu se provoditi analize glasa, kako u realnom vremenu tako i naknadno na snimkama glasa..

MUCANJE

Za mucanje se koristi DAF (Delayed Auditory Feedback) u kombinaciji s odgovarajućim frekvencijskim ”sjenčenjem” govora i dinamičkim procesiranjem govornog zvuka. DAF se može koristiti u kombinaciji s bilo kojim drugim programom u logopedskom setu. Time je omogućena istovremena paralelna terapija (npr. mucanja u kombinaciji s dislalijom). Osim toga DAF se može koristiti i kod dizartrije (ili motoričke afazije) za blago smirivanje govorne motorike. Opcija delay-efekta može se u svakom trenutku aktivirati ili isključiti uz bilo koji program, kao što se parametri kašnjenja signala također mogu i memorirati uz bilo koji program. Osim DAF-a može se koristiti i masking efekt dodavanjem bijelog ili ružičastog šuma.

OŠTEĆENJA SLUHA

Set ima gotove pripremljene aplikacije za vježbe slušanja kod oštećenja sluha. Na raspolaganju su 4 programa koji se standardno koriste u većini slušnih aparata. Prednost ovih programa je u binauralnom slušanju (vrlo rijetko osobe koriste dva slušna aparata iako bi to bilo znatno bolje) te u dodatnom dinamičkom i frekvencijskom procesiranju zvuka što omogućava bolju razumljivost.

TEŠKOĆE PAŽNJE I KONCENTRACIJE

Primjenom selektivnog filtriranja i dinamičkog procesiranja zvuka poboljšava se usmjerenost pažnje na auditivne stimulacije. Ovako obrađen zvuk olakšava i poboljšava fokusiranost pažnje na govorne zvukove što je vrlo korisno u terapiji kod djece s ADD i ADHD.

POREMEĆAJI SLUŠNOG PROCESIRANJA

Logopedski set ima četiri pripremljena programa za poboljšanje razumljivosti govora koji se koriste kod poremećaja slušnog procesiranja (auditory processing disorders).Kod djece s poremećajem slušnog procesiranja prisutne su teškoće u jezičnom izražavanju i razumijevanju, poteškoće slušanja ili usmjeravanja pažnje na sugovornika u bučnom okruženju, teškoće u slijeđenju dužih verbalnih uputa, slabo memoriranje verbalno prezentiranih informacija i niz drugih problema tijekom školovanja.

TEŠKOĆE ČITANJA

Četiri programa za optimalnu razumljivost govora u kombinaciji s dodavanjem kratkog zadržavanja audio signala (delay do 50 ms) omogućavaju učeniku s disleksijom pojačanu auditivnu autokontrolu prilikom čitanja i olakšavaju uočavanje grešaka u čitanju.

ARTIKULACIJSKI I FONOLOŠKI POREMEĆAJI

Logopedski set ima gotove memorirane optimale za svaki od 30 glasova (fonema) što značajno olakšava terapiju artikulacijskih i fonoloških poremećaja. Zahvaljujući digitalnoj obradi zvuka, odabrani fonem će se čuti znatno jasnije od ostalih zvukova.

TEŠKOĆE UČENJA

Česti uzrok teškoća učenja je loše slušno procesiranje (iako je sluh potpuno uredan). Uklanjanje teškoća u slušanju preduvjet je za poboljšanje sposobnosti jezičnog razumijevanja, izražavanja i učenja.