Nova opcija Logopedskog seta: priključak na računalo preko USB-a

Sa stražnje strane aparata nalazi se standardni USB priključak koji se može (ali i ne mora) spojiti na bilo koje računalo. Ako se logopedski set poveže s računalom, računalo će ga automatski prepoznati (plug and play). Na internetu se mogu pronaći besplatni programi za snimanje, editiranje i dijagnostiku glasa i govora (kao na primjer PRAAT, AUDACITY…). Pomoću tih programa zvuk iz mikrofona na logopedskom setu će biti direktno snimljen na računalo. Tako je moguće za svakog pacijenta napraviti snimke glasa ili govora i prema potrebi ih analizirati. Logopedski set će normalno raditi bez obzira da li se računalo koristi ili ne (logopedski set može biti stalno povezan sa računalom).