Primjena u terapiji

Digitalni logopedski set pokazao se korisnim u terapiji različitih poremećaja ili poteškoća govorno-jezične komunikacije kao i poremećaja auditivne percepcije, pažnje i sluha. Standardno se koristi kod:

artikulacijskih i fonoloških poremećaja,

mucanja (DAF – delay), 

oštećenja sluha,

poremećaja slušnog procesiranja,

poremećaja glasa.

Digitalni logopedski set također se koristi (u kombinaciji s drugim terapijskim metodama) i kod:

  • teškoća čitanja (disleksija),
  • poremećaja pažnje i koncentracije (ADD i ADHD),
  • neurogenih poremećaja govora (dizartrija),
  • neurodegenerativnih bolesti (terapija glasa kod Parkinsonove bolesti),
  • kontrole glasnoće govora (pošteda glasa kod hiperkinetičkih disfonija).

Digitalni logopedski set koristi se i kod djece s drugim teškoćama komunikacije:

  • autizma,
  • mentalne retardacije,
  • cerebralne paralize.

Music-glissando.svg

Digitalni logopedski set ima 50 memoriranih programa za rad:

30 glasovnih optimala za artikulacijske i fonološke poremećaje,

2 skupne optimale (za užu i širu skupinu sigmatizma),

2 programa za supstitucije frikativa i afrikata s glasovima T i D (tetizam),

4 programa za rad sa slušnim oštećenjima,

4 programa za poboljšanje razumljivosti govora (korisno kod ADHD, ADD, poremećaja slušnog procesiranja, teškoća učenja i disleksije), sličan princip rada kao Phonakov ROGER  ili ISENSE

3 programa za auditivnu stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama,

1 program za DAF – delay (mucanje, dizartrija, motorička afazija),

1 program za mjerenje intenzitetske razine zvuka (fonometar), korisno kod terapije poremećaja glasa i ošt. sluha

1 program za generiranje ružičastog šuma, pomaže u dijagnosticiranju psihogene disfonije

2 programa sa direktnim D – kanalom.

Ako želite više informacija ili nabaviti logopedski set – kontaktirajte nas!

Translate »